Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet diskuterer kontinuitet og endringer i oppfatninger av kjønn i vesteuropeisk idéhistorie og kultur fra antikken til moderne tid, med hovedvekt på tiden fra renessansen av. Forestillinger om kjønn kommer til uttrykk gjennom en lang rekke ulike typer tekster samt kulturelle forestillinger og sosiale praksiser, og belyses i studiet gjennom sentrale temaer som kropp og seksualitet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

• ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk om kjønn

• evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst

• utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i engelsk, EXFAC03-IDE, minst to emner på 1000-nivå.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (24 timer) og IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettaktivitet strekker seg over hele semesteret. Til nettaktiviteten regnes innlevering av utkast til semesteroppgaven, og øvrige kvalifiseringsoppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver, kommentarer til medstudenters utkast), innen de oppgitte frister, samt deltagelse i diskusjoner. All veiledning underveis foregår gjennom diskusjonsfora, og studentene plikter å følge med her.

Eksamen

Studenten leverer en semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side). Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og godkjent innen de oppgitte frister.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Emneevaluering våren 2009

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider.

Studenter med behov for tilrettelagt undervisning/eksamen se UiO info

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Eksamen

Emnet legges ned, se i stedet IDE2100

Undervisningsspråk

Norsk