Dette emnet er nedlagt

KUN4096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket

Kort om emnet

Intensivt kurs i Istanbul der studentene får førstehånds kjennskap til byens monumenter.

Det legges opp til fordypning i en grundig kontekstualiserende analyse av et monument eller estetisk fenomen valgt i samråd med læreren. Studentene blir oppmuntret til å velge et frodypningstema med relevans for masterstudiet.

Hva lærer du?

Studentene får grunnleggende kjennskap til og forståelse av Konstantinopels/Istanbuls kunsthistorie i senantikken, bysantinsk middelalder og ottomansk tid.

De skal kunne se sammenhenger mellom ulike sider av kunstlivet, så som materialer, teknikk, form og stil, ikonografi og ikonologi, oppdragsgiversituasjon og resepsjonshitorie.

Studentene skal oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av kunstverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form. De skal kunne samarbeide i grupper og gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Antall deltakere er maksimum 25, minimum 10. Opplysninger om ekskursjonstidspunkt og andre praktiske detaljer får man ved henvendelse til faglærer Einar Petterson (einarp@ifikk.uio.no) og på orienteringsmøtet i begynnelsen av semesteret. Nærmere opplysninger om søknadsfrist og orienteringsmøter finnes på kursets semestersider.

Interesserte deltakere søker på eget skjema til instituttet.

NB! Deltakerne betaler selv reise og opphold.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KUN1020 – Middelalder (nedlagt) og KUN1030 – Renessanse (nedlagt) eller tilsvarende.

Undervisning

30 undervisningstimer fordelt på forelesninger, seminar og monumentbasert undervisning i Istanbul.

Emnet undervises intensivt over 7 til 10 dager i oktober eller november.

Eksamen

Studentene skal skrive en semesteroppgave som velges i samråd med lærer. Liste over valgbare temaer blir delt ut av lærer ved første møte.

Omfanget på oppgaven skal være ca. 6-8 sider à 2300 tegn (uten mellomrom). Det settes en tidsfrist for innlevering.

Deltakelse i undervisningen samt en muntlig fremleggelse som må vurderes til godkjent er en forutsetning for å få avlegge eksamen i dette emnet.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Eksamen

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Undervisningsspråk

Norsk