Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i arkitektur og billedkunst i epoken ca. 1300-1600-tallet.

NB! Dette emnet undervises i siste gang våren 2009. Fra og med våren 2010 vil dette emnet erstattes av et emne med omfang på 20 studiepoeng. For mer informasjon se progamsidene

Hva lærer du?

Studenten gis generell innføring i renessansens arkitektur og billedkunst. Emnet legger vekt på studiet av sentrale verk i allmenn kultur- og idéhistorisk sammenheng og viktige teorier og metodiske holdninger knyttet til perioden.Trening i skriftlig framlegging og argumentasjon i seminarsammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ta EXPHIL03 – Examen philosophicum og EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (nedlagt) samt KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie før man begynner på periodeemner. KUN1030 er det tredje av 6 periodeemner som anbefales studert i kronologisk rekkefølge.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN1030K – Renessanse (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og gruppeundervisning, og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving.

Det skal leveres en obligatorisk oppgave i Fronter som må være godkjent for å kunne stille til eksamen.

Dersom den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven underkjennes første gang, får studenten én uke på seg til å levere oppgave på nytt.

Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, og å gi tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse.

Eksamen

En 4 timers skoleeksamen avholdes i slutten av semesteret. Det er en forutsetning at den obligatoriske oppgaven er godkjent før man kan stille til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Går siste gang våren 2009.


For overgangsordninger, se her

Eksamen

Vår 2010

Eksamen gis siste gang vår 2010.
Studenter som ønsker å avlegge eksamen i emnet bes henvende seg til instituttet for manuell påmelding så snart som mulig, og aller senest innen 1. februar 2010.

Undervisningsspråk

Norsk