AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Powerpoint fra infomøtet våren 2015.

Søknadsfristen for høsten 2015 er utsatt til 15. mars.

Med dette emnet vil du som masterstudent arbeide ett semester tilknyttet en arbeidsplass i utlandet. Slike arbeidsplasser kan f.eks. være en norsk ambassade/konsulat, en bedrift eller en frivillig organisasjon. Hvis du ordner med hospitantplass selv, skal oppdragsgiver godkjennes av Programmet. Kontakt med ambassade/konsulat formidles kun gjennom Programmet.

Internasjonalt prosjektsemester inngår som 3. semester i en 2-årig yrkesrettet mastergrad ved de fleste studieretninger på Program for asiatiske og afrikanske studier (AAS) og gir deg yrkeserfaring innenfor ditt eget fagfelt og geografiske område. Prosjektsemesteret er delt mellom arbeid for den aktuelle stasjon, bedrift eller organisasjon og eget arbeid med en prosjektrapport. Prosjektrapporten vil vanligvis også være knyttet til arbeidsstedets virksomhet og behov. Utarbeidelse av tema for prosjektrapporten skjer i samarbeid mellom deg som student, bedriften, og veileder ved Universitetet i Oslo. Instituttet tildeler deg en faglig veileder for rapportskrivingen.

Du kan kun ta dette emnet dersom det i det angjeldende semester finnes en relevant arbeidsplass som er rede til å motta studenter. Arbeidsplassen vil kunne foreta egen intervju- og godkjenningsprosedyre. I tillegg til eventuelle tilbud organisert av AAS, oppfordres du til selv å kontakte relevante arbeidsplasser.

Utfyllende praktiske opplysninger til emnet

Praksisblogg

Hva lærer du?

I dette semesteret skal du

 • lære å arbeide selvstendig med en mindre
  prosjektrapport
 • få erfaring i å arbeide i et team på en arbeidsplass i
  utlandet
 • planlegge, gjennomføre, og rapportere et reelt
  prosjekt
 • skaffe deg økt kompetansebevissthet, særlig med hensyn til kobling
  mellom teori og praksis
 • få et godt erfaringsgrunnlag for å arbeide med
  masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter som er tatt opp på Masterprogrammet i asiatiske og afrikanske studier kan søke opptak. Utreise er i 3. semester. Opptaket begrenses av antall hospitantplasser. Studenten kan selv ordne med hospitantplass, og programmet skal da godkjenne oppdragsgiver. Emnet tilbys kun den enkelte student dersom det i det angjeldende semester finnes en relevant arbeidsplass i et av de landene som omfattes av studieretningen. Det er oppdragsgivere som i siste instans avgjør hvem de ønsker å ta imot.

Studenten må fylle ut et eget søknadskjema og skrive en personlig søknad på engelsk på ca. 1 maskinskrevet side, vedlegge CV samt karakterutskrift på engelsk. Søknadsfrist er 1. oktober for utreise i vårsemesteret, og 1. mars for høstsemesteret. Søknad til emnet sendes til Program for asiatiske og afrikanske studier v/ studiekonsulenten. Ta kontakt for å få vite hvilke utenriksstasjoner som ikke er akutelle.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter avlagte emner på 60 studiepoeng i de to første semestre av mastergraden ved AAS.

Anbefalte forkunnskaper

Prosjektsemesteret bygger på avlagte emner på 60 studiepoeng i de to første semestre av mastergraden ved AAS.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Før utreise er det obligatorisk fellessamling for de som skal dra ut. Fellessamlingene er i midten av desember og i midten av juni.

Veiledningen underveis skjer hovedsakelig pr. mail.
Tema for rapporten/e utarbeides i samarbeid med ekstern oppdragsgiver, studenten, og veileder.

Eksamen

Studentene skal under oppholdet skrive én eller flere rapporter som en del av masterstudiet. Det utarbeides én lengre rapport på ca 20 sider, eller to-tre rapporter som til sammen utgjør minimum 20 sider. I tillegg skriver studentene et sammendrag av rapporten/e på 1-3 sider.

Det gis inntil 7,5 timer faglig veiledning på rapporten.

UiO, den enkelte student, og den eksterne oppdragsgiveren skal i fellesskap bestemme hva som skal være tema for rapporten/e. Oppdragsgiver bestemmer om det skal være én, to eller tre rapporter. UiO har det faglige ansvaret for kvalitetssikring av forslag til emne og innhold i rapporten, samt den faglige oppfølgingen underveis. Veileder tildeles av instituttet.

Studenten skal avsette 12-18 timer pr uke til rapportskriving.

Semesteroppgaven/rapportene leveres i Fronter

Frist for innlevering av prosjektrapporten/e i vårsemesteret er 1. juni og i høstsemesteret 1. desember.

Fuskerklæringen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Alle bør lese gjennom karakterbeskrivelsen for AAS4900

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering V-08

Annet

Hvis du er tatt opp på en engelskspråklig master ved AAS må prosjektrapporten også skrives på engelsk.

Kursdimensjonering: Ingen begrensning annen enn mulig mangel på relevante arbeidsplasser som er villig til å motta studenter.

Innpasning: Man søker på master ved AAS og etter påbegynte masterstudier kan man velge om man ønsker å ta en 60 studiepoengs masteroppgave eller et internasjonalt prosjektsemester i tillegg til en 30 studiepoengs masteroppgave.

Her har studenter vært tidligere

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Men også hovedspråket i det landet studenten oppholder seg.