Dette emnet er nedlagt

ETNO2010 – Kulturminnevernets historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kulturminnevernet - slik vi i dag oppfatter fenomenet - vokste fram med det moderne samfunnet fra slutten av 1700-tallet som ledd i en ny historieforståelse. Utgangspunkt for kurset er at synet på kulturminner og historie alltid er i endring og varierer mellom ulike grupper i samfunnet. Ved å legge et historisk perspektiv på kulturminnevernet og analysere det i en generell kulturell sammenheng, vil vi kunne se vår egen tids vernearbeid i et kritisk lys.

Hva lærer du?

Det visuelle perspektivet står sentralt i kurset. Gjennom undervisning og egenstudier skal studentene øve seg opp i å observere og registrere våre fysiske omgivelser, og å tolke dem med et kulturhistorisk blikk. Kurset gir kompetanse for arbeid innenfor museer og kulturminnevern, samt i generell kulturformidling i skoler og massemedier.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse, og emner på 1000-nivå.

Undervisning

Kurset foregår i samarbeid med Norsk institutt for kulturminnevern (NIKU). Det baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Det vil bli lagt inn en byvandring og/eller en utflukt til et sted hvor studentene får belyst de temaene de skal skrive om i den utdelte oppgaven. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

NB: F.o.m våren 2005 får emnet koden KULH2010

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk