Dette emnet er nedlagt

ETNO2020 – Materiell kultur

Kort om emnet

F.o.m høsten 2006 får emnet koden KULH2020 – Materiell kultur (nedlagt)

'Materiell kultur' viser til både materiale, forskningstema og perspektiv. Vår tingverden og våre materielle omgivelser er en innfallsport til forståelse av økonomiske og teknologiske strukturer, til sosiale mekanismer, til kognitive og emosjonelle forhold, til ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Over tid har perspektivene og innfallsvinklene endret seg mye, og i dag er materiell kultur et viktig tverrfaglig forskningsfelt innen humaniora og samfunnsvitenskap. Leselisten bærer preg av denne flerfagligheten. Leselisten tar utgangspunkt i tre monografiske undersøkelser som viser den store variasjonsbredden i studier av materiell kultur. Resten av litteraturen er organisert omkring fem temagrupper (Utveksling, Tid, Identitet, Minne, Teknologi) samt en forskningshistorisk del.

Hva lærer du?

Kurset har som målsetting å gi studentene innsikt i hvordan materiell kultur er en grunnleggende basis i nordisk etnologi, men samtidig vise hvordan feltet går på tvers av en rekke disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap. Emnet har relevans for dem som skal arbeide i museer, arkiv og innenfor skoleverket.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse, og emner på 1000-nivå.

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk