Dette emnet er nedlagt

KULH2020 – Materiell kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

'Materiell kultur' viser til både materiale, forskningstema og perspektiv. Vår tingverden og våre materielle omgivelser er en innfallsport til forståelse av økonomiske og teknologiske strukturer, til sosiale mekanismer, til kognitive og emosjonelle forhold, til ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Over tid har perspektivene og innfallsvinklene endret seg mye, og i dag er materiell kultur et viktig tverrfaglig forskningsfelt innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Hva lærer du?

Kurset har som målsetting å gi studentene innsikt i hvordan materiell kultur er en grunnleggende basis i nordisk etnologi, men samtidig vise hvordan feltet går på tvers av en rekke disipliner innen humaniora og samfunnsvitenskap. Emnet har relevans for dem som skal arbeide i museer, arkiv og innenfor skoleverket.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan melde seg til emnet fra 12. januar, dersom det er ledig kapasitet

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse, og emner på 1000-nivå.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca.2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet nedlegges våren 2008, men videreføres høsten 2008 i et nytt 20 sp emne KULH2080 Materiell kultur i en globalisert verden.

Undervisningsspråk

Norsk