Dette emnet er nedlagt

ETNO2040 – Mat: Kultur og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mat er næring og ernæring, men også en kulturelt definert kategori som handler om distinksjoner, smak og behag. Maten binder folk sammen, men setter også grenser, inkluderer og ekskluderer. Den som ikke arbeider får ikke spise, men den som ikke spiser kan heller ikke arbeide. Næringsbehovet er det mest grunnlegende i en kultur, og ikke uten grunn har maten stått sentral i den antropologiske fagtradisjonen siden fagets begynnelse på 1800-tallet.

Emnet vil belyse problemstillinger knyttet til alle sider ved matens kultur- og sosialhistorie og er utpreget tverrfaglig i ordets videste forstand, og vil omfatte emner fra ernæringsvitenskapens historie, antropologi, etnologi, historie og sosiologi med vekt på fortid så vel som nåtid.

Hva lærer du?

Studiet vil være relevant for arbeid i museer, arkiv, skoleverket, i media, men også for ernæringsfysiologer og helsearbeidere, da mat og sunnhet utgjør emnets tema. Kurset vil kunne kombineres med mer praktiske innfallsvinkler til temaet innenfor for eksempel restaurantbransjen og matjournalistikk .

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse og emner på 1000-nivå.

Undervisning

Kurset vil foregå i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang våren 2004

Eksamen

Siste gang våren 2004

Undervisningsspråk

Norsk