Dette emnet er nedlagt

KIS4000 – Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praktisk arbeid med prosjektskisse til masteroppgaven; teoretisk og praktisk innføring i bruk av bibliotekressursene; innføring i ulike sider ved avhandlingsarbeidet.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg en forståelse av hvilke elementer en masteroppgave består av, og hvordan den bygges opp. De skal skaffe seg innsikt i kulturvitenskapelig teori- og metodeproblematikk samt oversikt over tilgjengelige bibliotekressurser og bruken av dem. I løpet av emnet skal studentene også ha utarbeidet en prosjektskisse til sin masteroppgave, som kan tjene som grunnlag for tildeling av veileder.

Opptak og adgangsregulering

Kursdimensjonering: 45 deltakere.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet på program for kultur- og idéstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Emnet innledes med en felles innføring for alle programmets nye masterstudenter. Den øvrige kursvirksomheten er lagt til de enkelte studieretningene og foregår dels i form av fagspesifikke samlinger, dels som nettundervisning i Fronter.

Eksamen

Emnet vurderes med karakterene bestått / ikke bestått. For bestått kreves innlevert individuell prosjektskisse som godkjennes etter nærmere angitte kriterier og tjener som grunnlag for tildeling av veileder for masteroppgaven.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Underveisevaluering av KIS4000

Annet

Kurset er obligatorisk for studenter på studieretningene for teatervitenskap, religionshistorie, idehistorie og kulturhistorie på masterprogrammet i kultur- og idéstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

SISTE GANG HØST 2010

Eksamen

Vår og høst

SISTE GANG HØST 2010

Undervisningsspråk

Norsk