KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer kulturhistorien som tilnærmingsmåte til forståelse av fortid ved å stille spørsmål om hvordan mennesker reflekterer over egen tilværelse, om hvordan begreper, forståelser og atferdformer blir til, endres eller forsvinner. Dette konkretiseres gjennom en innføring i kulturhistoriens historie og ved fokus på et sett med temaer relatert til begrepspar som gir innsikt i problematikk knyttet til forholdet mellom folk og elite, kunnskap og praksis, fortid og nåtid, muntlighet og skriftlighet. For å belyse de problemstillinger som drøftes i moderne kulturhistorie tas et mangfold av kilder i bruk, noe som gir innsikt i håndtering av spørsmålsstillinger i lys av kildepluralitet.

Hva lærer du?

I studiet skal studenten tilegne seg innsikt i hvilke teorier og metoder som benyttes i den kulturhistoriske forskningen. En målsetting for studiet blir å se anvendbarheten av denne kunnskapen opp mot forskningsfeltets kildegrunnlag for dermed å tilegne seg innsikt i rekke sentrale kulturhistoriske temaer som studentene skal lære å anlegge perspektiver på i forhold til i et historisk og samtidsperspektiv. Emnet kan med fordel kombineres med emner som omhandler arkiv, museer og studier i kulturarvrelaterte problemstillinger.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Anbefales ikke tatt som første emne. Studenten bør ha avlagt eksamen i minst et emne på 1000-nivå.

Leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart. I tillegg arrangeres en skoleeksamen på 4 timer ved kursets slutt. Ved karakterutregningen teller den innleverte mappen 50% og skoleeksamen 50%.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er obligatorisk som en del av 80-poengsenhetene i kulturhistorie: 80KULTH

80-gruppe – Kulturhistorie (80KULH2) (tar ikke opp nye studenter)

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmeside

Studenter med behov for tilrettelegging av undervisning/eksamen se UiOs infoside

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet gikk siste gang vår 2006. For våren 2007 erstattes emnet med KULH1001 og KULH2020.

Undervisningsspråk

Norsk