Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kulturminnevernet vokste fram med det moderne samfunnet fra slutten av 1700-tallet og var tett knyttet til en ny historieforståelse. Dermed begynte arbeidet med antikvariske restaureringer slik vi kjenner dem i dag.

Emnet legger vekt på at synet på materielle kulturminner alltid er i endring og varierer mellom ulike grupper i samfunnet. Kulturminner har vært brukt for å bygge opp nasjonale kulturer og for å styrke kulturell identitet. Norsk kulturminnevern ses her i en internasjonal sammenheng.

Emnet retter søkelyset både mot det offisielle kulturminnevernet og mot mer alminnelige oppfatninger av kulturminner og fortellinger om fortiden. Det historiske perspektivet gjør det mulig å se vår egen tids vernearbeid i et kritisk lys.

Emnet gir kompetanse for arbeid i museums- og kulturminnevernssektoren.

Hva lærer du?

Studentene vil

  • få innsikt i hovedtrekkene i kulturminnevernets historie
  • få kunnskap om hvordan kulturminnevernet formes av skiftende historieoppfatninger
  • lære å se sammenhenger mellom norsk og internasjonalt kulturminnevern
  • utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving
  • få trening i å arbeide produktivt i team gjennom gruppearbeid

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefales ikke tatt som første emne. Studenten bør ha avlagt eksamen i minst et emne på 1000-nivå.

Leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelsninger (8 dblt),  seminarundervisning (2 dblt) og ekskursjoner gjennom hele semesteret.

Obligatorisk aktivitet er en muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) som studentene må få godkjent for å gå opp til eksamen. Dette arbeidet gjennomføres i grupper à 4-5 studenter. Studentene blir inndelt i grupper ved semesterstart. En skriftlig versjon av oppgaven legges i Canvas i etterkant av den muntlige fremføringen.

Innleveringsfrister og gjennomføring av presentasjonen  vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave (essay) på 10 sider (2300 tegn per side) ekskl. referanseliste.Oppgaven besvares basert på pensumlitteratur, inkludert casemateriale. Oppgavetitlene gjøres kjent ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet må gjennomføres og godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går siste gang våren 2018

Eksamen

Eksamen gjennomføres siste gang våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk