KULH4300 – Kulturhistorisk nærlesning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er viet nærlesning av et avgrenset tekstkorpus innenfor europeisk kulturhistorie. Materialgrunnlaget vil variere mellom hver gang emnet tilbys og kan være hentet fra en bestemt diskurstype eller sjanger, eller knyttet til et avgrenset tema, kulturelt fenomen eller historisk periode.

Tekstene skal utforskes gjennom nærlesning, ut fra ett eller flere perspektiver innen kulturhistorisk fagtradisjon, for eksempel mentalitets-, begreps-, eller kunnskapshistorisk.

Høst 2016:

Forestillingen om «den edle ville» har vært sentral og omstridt i europeisk og vestlig tenkning om det naturlige grunnlaget for menneskelig kultur fra det tidlig moderne møtet med Amerika til i dag; for eksempel i debatter om evolusjonspsykologi og regnskogsindianernes rolle i kamp mot avskoging og global klimakrise.

Vi nærleser sentrale primærtekster som formulerer og diskuterer forestillingen om «den edle ville» fra forskjellige historiske perioder, og vi undersøker tekstenes og den «primitives» rolle i kulturvitenskapenes kunnskapshistorie.

Hva lærer du?

Studentene får inngående kunnskap om tekstkorpuset som utforskes. Gjennom eget arbeid får de erfaring med hvordan teoretiske perspektiver kan anvendes og en viss innsikt i hvordan ulike teorier anvendt på samme materiale kan produsere ulike resultater.

Etter å ha gjennomført emnet behersker studentene tekstanalytisk forskningshåndverk. Gjennom egen praksis har de lært seg å:

  • stille relevante, historisk og teoretisk motiverte spørsmål til tekstene
  • fortolke enkelttekster
  • beskrive og systematisere trekk ved et større korpus.
  • presentere fagstoff både skriftlig og muntlig

I tillegg lærer studentene høsten 2016:

  • om historien til forestillingen om "den edle ville" fra tidlig moderne tid til i dag
  • om kulturvitenskapenes ide- og kunnskapshistorie
  • om grensene mellom natur og kultur i vestlig tradisjon
  • å undersøke en forestilling synkront gjennom nærlesning av konkrete tekster og de polemikkene disse inngår i
  • å undersøke hvordan en forestilling endres og motsetter seg endring når den mobiliseres i ulike debatter og historiske kontekster    

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer (10 dobbelttimer). Tekstene må være lest på forhånd og studentene må delta aktivt på seminarene i utforskningen av tekstene. Minimum ett forberedt innlegg i form av kommentarer eller spørsmål til en tekst som ikke inngår i materialet for semesteroppgaven er obligatorisk.

Forberedelsene til seminarene er oftest individuelle, men gruppearbeid er også aktuelt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med semesteroppgave på ca. 10 sider. Oppgaven skal være en historisk og teoretisk motivert analyse av en eller flere tekster. Tekstmaterialet leses på originalspråk eller i en autoritativ oversettelse. Problemstilling for oppgaven utarbeides av studentene i samarbeid med faglærer.

Oppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk