Dette emnet er nedlagt

MØNA4590 – Masteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet midtøstens kultur og samfunn og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på engelsk eller norsk, evt. på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten tilegne seg innsikt i det tema han/hun har valgt for oppgaven. Studenten lærer seg å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i Midtøsten og Nord-Afrikakunnskap under Program for asiatiske og afrikanske studier samt bestått alle de 6 innledende emner under denne studieretning.

Undervisning

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng og inntil 7,5 timer for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene

Eksamen

Masteroppgaven leveres innen oppgitte frister og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Studieretningen er et tverrfaglig opplegg som tilbys studenter som har studert et av regionens språk, og som har bred kunnskap om området fra lavere nivå. Studiet formidler dypere innsikt i kultur, politikk og samfunn i den arabiske verden, samt Iran, Tyrkia og Israel. Kompetansemålet er å gjøre studenten i stand til å arbeide selvstendig med emner relatert til Midtøsten og Nord-Afrika, både på språk fra regionen og på andre språk.

I tråd med dette legges det i masteroppgaven vekt på at det skal gjennomføres en undersøkelse av et tematisk emne knyttet til regionen, basert på solid empiri. Empirien skal fortrinnsvis være egne innsamlede data, men oppgaven kan eventuelt også være en kritisk drøfting av eksisterende litteratur.

Det legges vekt på klar problemstilling, vitenskapelig bruk av kilder, samt på evne til systematisk framstilling, analyse og drøfting. Metode skal redegjøres tydelig for. Som for andre områdestudier er analytisk tilnærming innen Midtøsten- og Nord-Afrikastudier i hovedsak idiografisk og fortolkende i sin karakter, og det er ikke et generelt krav om bruk av eksplisitt teori. Studenten oppfordres likevel til bruk av teori fra sitt fordypningsfag der det er relevant og nyttig.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk