Dette emnet er nedlagt

SAS4010 – Metode og teori for masteroppgaver innen asiatiske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i generelle teoretiske modeller for tolkning og forståelse av andre samfunn, med utgangspunkt i asiatiske samfunn. Emnet skal gi studenten en teoretisk ramme som kan hjelpe til å sette eget materiale i perspektiv og bidra til egne tolkningsprosesser. Emnet legger opp til lesning av teoretisk litteratur, og til egenpresentasjoner. Pensum vil bestå av en kjernedel og et særpensum. Blant temaene som vil bli tatt opp i kjernepensumet er: tolkningsmetode, orientalisme-debatten, reiselitteratur, feministisk kritikk, ’nedenifra’-perspektiver, postmodernisme og diskursiv analyse. Emnet vil også ta opp forskningsetikk og gi en kort innføring i strukturering av prosjektbeskrivelsen og masteroppgaven. Særpensumet legges opp av studenten i samarbeid med faglærer eller veileder. Særpensumet må godkjennes av faglærer eller veileder.

Hva lærer du?

Å utvikle et apparat til kritisk vurdering av primærmateriale og til forståelsesrammer. Studentene skal oppøve evnen til kritisk lesning, selvstendig tenkning og skriftlig framstilling i en akademisk form. De skal kunne samarbeide i grupper, og gi og motta kommentarer til eget og andres arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb .

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program .

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på master i studieretningene for enten Sør-Asia eller Øst-Asia.

Anbefalte forkunnskaper

Pensum vil i stor grad være på engelsk, så gode lesekunnskaper på dette språk er en forutsetning.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Undervisningen er organisert i 14 ukentlige dobbeltforelesninger over hele semesteret, i alt 28 timer, hvorav 14 timer er i form av seminarundervisning med studentdeltakelse og presentasjon av egne prosjektbeskrivelser. Kursets tematikk skal innarbeides i semesteroppgaven, som er prosjektbeskrivelsen til masteroppgaven. Den må inneholde en beskrivelse av eget problemfelt samt en diskusjon av de metoder og teorier som er relevante for oppgaven.

Eksamen

Semesteroppgave/prosjektbeskrivelse, hvor utkast leveres underveis og hvor det endelige resultat vurderes til bestått eller ikke-bestått av faglærer i samråd med eventuell veileder.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2006.

Eksamen

Siste gang vår 2006.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.