Dette emnet er nedlagt

SAS4590 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (60sp)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er selve masteroppgaven. Masteroppgaven er siste og største stykke arbeid på masterutdanningen og vil strekke seg over et helt år.

Selve oppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider (à ca. 2300 anslag). Først og fremst skal den være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Tema og problemstilling for oppgaven kan du hente fra et bredt spekter tilknyttet sørasiatisk kultur og samfunn.

Du må samråd deg med en veileder om tema og problemstilling. Du anbefales dessuten å velge et tema som hvor du kan få spesialisert veiledning.

Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv.

I tillegg til veiledningen deltar du på «Sør-Asia kollokvium» sammen med andre masterstudenter.

Her vil det være møter omtrent en gang i måneden, hvor du og andre studenter legger frem skisser og utkast for hverandre.

Vi anbefaler at et feltarbeid inngår som en del av masteroppgaven. Det vil si at du selv reiser til Sør-Asia og samler inn eget materiale.

Normalt vil et feltarbeid strekke seg over 2–3 måneder. Feltarbeidet gjennomføres i samråd med veileder og vi vil hjelpe i den grad vi kan med kontakter og annet.

Feltarbeidet er i seg selv både lærerikt og frustrerende, men en nødvendig del av en utdannelse som tar sikte på dyp innsikt i sørasiatisk kultur og samfunn.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave skal du ha:

  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen kan belyses
  • evnet å samle egen empiri, og å analysere denne
  • gjort bruk av vitenskapelig metode
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst

Karakteren du får på masteroppgaven viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterstudiet i Asiatiske og afrikanske studier (AAS).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å begynne på masteroppgaven skal du ha opptak på masterprogrammet i Sør-Asia-studier under Program for asiatiske og afrikanske studier. Du må også ha bestått alle de obligatoriske masteremnene under denne studieretning, ikke minst prosjektskisseemnet KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (nedlagt). Til sammen må du ha bestått 60 studiepoeng masteremner. Andre emner enn de som studieretningen tilbyr kan også være aktuelle, men må forhåndsgodkjennes.

Undervisning

Det er obligatorisk med veiledning på en masteroppgave, og veiledningen er individuell. Du skal ha inntil 15 timer individuell veiledning.

Veileder tildeles av instituttet på slutten av ditt første semester (etter at du har levert inn endelig versjon av prosjektskissen, som del av emnet KOS4000).

Veiledningsforholdet inngås ved undertegnelse av veiledningsavtale.

«Sør-Asia kollokvium» er en del av dette emnet og du oppfordres til å delta aktivt.

Masterstudenter på alle nivåer er en del av seminaret, og legger frem utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller lignende for hverandre.

Seminarene blir ledet av en av de vitenskapelige på faget. Deltakelse er obligatorisk, med mindre du er på feltarbeid.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

The master's thesis is to be handed in by 1 December in the Autumn semester and 1 June in the Spring semester.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.