Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell oversikt over premisser for oppføringspraksis i teatret med hovedvekt på perioden etter 1900. Det fokuseres på sentrale problemstillinger knyttet til teaterhendelsen som kulturelt og estetisk fenomen. Leselisten omfatter tekster over regi- og skuespillerkunst i historisk perspektiv, samt utfyllende tekster om perspektiver på teater som hendelse, med utgangspunkt i både praksisteori og analytisk teori.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kjennskap til sentrale retninger i teaterpraksis og få en oversikt over viktige teaterteoretiske spørsmål som er knyttet til disse praksisene. I tillegg skal studenten opparbeide kompetanse og bevissthet om grunnlaget for å se på teater som hendelse og fenomen. Gjennom gruppeundervisningen skal studenten opparbeide kompetanse i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet fordrer gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Emnet er dannet ved at to emner er slått sammen: TEA1201 Tekst, forestilling og regi og TEA1202 Teaterteoretiske perspektiver. Undervisning og pensum overlapper for de som har tatt disse emnene tidligere.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (7 dblt.) og seminarundervisning (5 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

I løpet av semesteret skal det leveres utkast til to oppgaver. Oppgavene blir gjennomgått i seminarer.

Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studenten leverer en mappe ved slutten av semesteret. Mappen skal inneholde: To oppgaver, hver oppgave skal være på 4-6 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering TEA1203 vår 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

SISTE GANG EMNET TILBYS

Eksamen

Vår 2011

Emnet erstatter TEA1201 og TEA1202. Studenter som har begge disse emnene, kan ikke ta TEA1203. Studenter som har ett av emnene kan få godkjent 5 studiepoeng.

Undervisningsspråk

Norsk