Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i dramaturgiens historie og sentrale dramaturgiske teorier. Det fokuseres på dramaturgiske strategier i relasjonen mellom teaterteksten og ulike sceniske realisasjoner av denne. Leselisten inneholder klassiske tekster, som Aristoteles’ Poetikken, så vel som litteratur som omhandler nyere dramaturgiformer knyttet til de siste tiårs oppføringspraksis i scenekunsten, som for eksempel performance og multimedia-baserte uttrykk. Emnet omfatter også dramaturgiske perspektiver på teaterhendelsen som kulturelt, sosialt og estetisk fenomen. Pensum inkluderer sentral dramatikk og andre teatertekster.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg teoretisk og analytisk kompetanse knyttet til lesning av teatertekster og teaterhendelser i et dramaturgisk perspektiv. Det vil si at studenten skal kunne avdekke den dramaturgiske oppbygningen i tekster skrevet for fremføring og teaterhendelser, som ikke nødvendigvis innebærer et tekstgrunnlag. Gjennom gruppeundervisningen skal studenten opparbeide kompetanse i skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet fordrer gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt.) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 5 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret.

Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6 - 8 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

SISTE GANG EMNET TILBYS

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk