Dette emnet er nedlagt

TEA4010 – Prosjektskisseemne for enfaglig master i teatervitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi den enkelte student en strukturell og teoretisk introduksjon til arbeidet med å skrive en masteroppgave. Det arbeides fortløpende med å utforme en prosjektskisse som skal være et realistisk og gjennomførbart grunnlag for det senere arbeidet med masteroppgaven. Tema, metodiske innganger, og teori drøftes, og avgrensninger gjøres, i forhold til den enkelte studentens interesseområde og tema. Veileder tildeles senere på grunnlag av denne skissen. Formelle og innholdsmessige krav til prosjektskissen og til senere masteroppgave gjennomgås. Å lytte til medstudenters faglige spørsmål og å drøfte disse er en del av den faglige prosessen på emnet.

Hva lærer du?

  • Studenten lærer å se sammenheng mellom valg av tema, teori og metode, og å resonnere seg frem til ansvarlige faglige valg.
  • Studenten lærer å lytte til ulike faglige problemstillinger, og å legge frem faglig materiale på en strukturert måte.
  • Studenten lærer å skjelne mellom ulike teori- og metodeinnganger i faget teatervitenskap.
  • Studenten lærer å strukturere en større tekst på en måte som fører til gjennomførbarhet i skriving av masteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i teatervitenskap (enfaglig).

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper. Vesentlige deler av det oppgitte litteraturtilfanget vil være på engelsk.

Undervisning

Oppmøte i minst 80% av undervisningen er obligatorisk. Det kreves at studentene deltar aktivt i faglige samtaler, og holder alle oppgitte frister for innlevering av utkast til prosjektskisse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studenten må levere prosjektskisse som er i samsvar med emneansvarliges anvisninger, innen fristen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Fra høst 2011

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk