Dette emnet er nedlagt

TEA4011 – Ritualer, medier og performance

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En gjennomgang av teori og analyseredskaper i grensefeltet antropologisk ritualteori, medieanalyse og performance. Emnet inneholder teoretisk diskusjon av selve ritualbegrepet, og diskuterer dets relevans i forhold til nyere kulturelle og medierte uttrykk. Gjennom eksempler fra ulike performative sammenhenger blir rituelle aspekter ved disse fenomenene diskutert og sett i forhold til ”det rituelle” som forståelsesmåte.

Hva lærer du?

Emnet skal gi forståelse av samspill mellom ulike symbolske nivå i performative hendelser. Emnet gir innblikk i dynamisk samspill mellom performance, sosiale og samfunnsmessige kontekster i dagens kulturbilde. Studenten skal tilegne seg definisjoner av ritual og gjøres i stand til å skille mellom ulik bruk av begrepet. Dette skal gi grunnlag for å bruke begrepet som grunnlag for studier av kulturelle hendelser i samtiden.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master ved program for kultur-og idéstudier eller estetikkprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Avsluttet BA grad med fordypning i teatervitenskap

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i Fronter.

Den første forelesningen er en introduksjon der vi gir mye viktig informasjon. Vi legger opp til at du er aktiv i undervisningen, særlig seminarene. Det betyr også at du jobber på egenhånd i tillegg til undervisningen, og at det forventes at du har lest pensumtekster før forelesningen.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Undervisningen går over hele semesteret i henhold til § 4.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven (e) må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret.

Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider.
(2300 tegn per side)

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport Høst 2009

Annet

Emnet kan velges som fordypningsemne for MA-studenter i teater. Det kan også velges av studenter fra andre fag innenfor programmet. Maksimum 15 studenter Kurset gis ikke dersom det er mindre enn 3 påmeldte studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet kan også tilbys på engelsk dersom det er behov for det.