Dette emnet er nedlagt

HUMIT1760 – Introduksjon til kognisjonsvitenskaper

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over kognisjonsvitenskapene og sammenhenger mellom dem. Med kognisjonesvitenskaper menes her psykologi, nevrovitenskap, språkvitenskap, logikk, informatikk og kunstig intelligens. Emnet vil spesielt ta for seg filosofiske spørsmål knyttet til mennesker og maskiner. Hva særpreger et menneske i forhold til en maskin? I hvilken grad kan modeller fra informatikk tjene til å beskrive menneskelig tenkning og bevissthet?

Hva lærer du?

Studenten skal kunne forklare for utenforstående hva som særpreger kognisjonsvitenskaper generelt og hvilke typer problemstillinger som oppstår i møtet mellom de ulike disiplinene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ex.phil. I tillegg kan det være en fordel å ha litt bakgrunn fra en av de kognitive vitenskapene (psykologi, lingvistikk, informatikk eller filosofi).

Undervisning

Seminar: 1 dobbelttime ukentlig, til sammen 12 dobbelttimer (noen forelesningsfrie uker)

Gruppe: 1 dobbelttime ukentlig.

Eksamen

I løpet av kurset skal studenten gi to obligatoriske 15-minutters muntlige presentasjoner fra pensum der et skriftlig sammendrag av hver presentasjon én side) leveres til gruppelærer. Tema for presentasjonene velges fra en liste laget av gruppelærer. I tillegg skal studenten være opponent på en annens presentasjon to ganger. Studenten må få godkjent begge presentasjonene for å få lov til å gå opp til eksamen.

Obligatoriske oppgaver er gyldige i 5 år, med mindre emnet endres.

I slutten av semesteret er det en skriftlig eksamen på 3 timer. Karakterskala: A-F.

Annet

Emnet vil tjene som en introduksjon for studenter som ikke er i programmet IT - språk, logikk, psykologi. Det vil spesielt segne seg for for studenter i programmene Filosofi, Informatikk, Språk og Psykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Første gang våren 2005

Eksamen

Hver vår

Første gang våren 2005

Undervisningsspråk

Norsk