Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene arbeider med utvalgte temaer innenfor norrøn religion, primært basert på litterære kilder.

Hva lærer du?

Studiet skal føre til fordypning i forståelsen av norrøn mytologi og forholdet mellom myte og skriftlig kilde. Kurset skal gi innsikt i kritisk teksttolkning og kjennskap til den relevante forskningsdebatten omkring emnene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MAS1521 – Norrøn før-kristen religion - generell innføring (nedlagt) eller tilsvarende kunnskap.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til norrønt språk er en fordel, men ikke et krav ettersom det også arbeides med oversettelser. Studenten må kunne lese faglitteratur på norsk/nordiske språk, samt engelsk.

Undervisning

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningen går over hele semesteret og er i seminarform som konsentreres i bolker, fortrinnsvis tidlig og midtveis i semesteret. Det blir gitt ca.10 timers undervisning pr. bolk. Det kreves aktiv medvirkning fra studentene i form av forberedte seminarinnlegg, individuelt eller som gruppearbeid.

Eksamen

En kvalifiseringsoppgave må være godkjent før studenten får ta avsluttende skriftlig eksamen. Omfanget av kvalifiseringsoppgaven bestemmes av lærer ved semesterstart. Studenten vil få individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Ved ”ikke godkjent” har studenten muligheten til å få andre gangs vurdering. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig de to neste semestrene emnet blir gitt. Slutteksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen. Den endelige eksamen vurderes med bokstavkarakterer. Ved sykdomsforfall, dokumentert med legeerklæring, kan man søke om utsatt/ny eksamen i påfølgende semester.

Ved sykdomsforfall, dokumentert med legeerklæring kan man søke om utsatt/ny eksamen i påfølgende semester.

Annet

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk