Dette emnet er nedlagt

NOR1104 – Nordisk, særlig norsk, språk etter 1800

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Skrift- og talespråk i Skandinavia, spesielt Noreg, etter 1800. Emnet fell i to hovuddelar: a) talemålsvariasjon; både geografisk og sosial og b) skriftspråksnormering.

Pensum finst på emnesida for kvart semester.

Kva lærer du?

Du får kunnskapar og øving innanfor dei nemnde disiplinane med sikte på arbeid som norsklærar, spesielt i vidaregåande skole, men også på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Ingen obligatoriske forkunnskapar utover generell studiekompetanse.

Undervisning

1 time førelesing og to timar gruppeundervisning i veka i 15 veker, inkludert leseveker. Ei gruppeoppgåve skal presenterast munnleg og godkjennast av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen er ein 4 timars skoleeksamen i slutten av semesteret som skal skrivast på nynorsk og vurderast med gradert karakterskala av oppnemnd sensor.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Anna

Obligatorisk erklæring som vedkjem fusk skal leverast saman med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgåver og eksamensinnleveringar:
Obligatorisk erklæring nynorsk
Obligatorisk erklæring bokmål

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Haust 2008

Emnet undervises siste gang høsten 2008.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)