Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet gir synkront oversyn over de moderne nordiske språka på historisk grunnlag. Ulike modeller (stamtre, bølgemodell) for framstilling av språkslektskap; drøfting av den skandinaviske nabospråksforståelsen. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kjennskap til og lærer å vurdere stamtre- og bølgemodell anvendt på nordiske språk, og hvilke konsekvenser de to modellene får for framstilling av likheter og forskjeller mellom nordiske språk i ulike perioder. De får også noe kjennskap til alle de moderne nordiske språka.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter som følger Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk språk, må emnene NOR1100 - Norsk grammatikk og NORRØN1101 - Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie være avlagt først.

Undervisning

Seminar med obligatorisk oppgaveskriving. Det undervises 2 timer pr. uke i 15 uker. Undervisningen er felles for BA- og MA-studenter.

Eksamen

2 korte innlegg (à ca. 5000 tegn) til diskusjon skrives ut og må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Muntlig eksamen med faglærer og oppnevnt intern sensor. Det benyttes bokstavkarakterer.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet nedlegges

Eksamen

Foreløpig ikke fastlagt

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)