Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Emnet består av litteraturteoretiske, poetologiske eller estetikkhistoriske tekster som samler seg enten omkring en teoretisk retning (f.eks. nykritikk, strukturalisme, feminisme, psykoanalyse, poststrukturalisme o.l.) eller et spesielt emneområde innenfor litteraturteorien (f.eks. emner som det sublime, fortellerinstansen, mimesis. o.l.).

Pensumomfang: 600-800 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i litteraturvitenskapelige eller estetiske hovedretninger og de ulike vitenskapsteoretiske fundamenter de hviler på, samt hvilke metodiske implikasjoner de har. Det kan også være et mål å få innsikt i skiftende oppfatninger av et emneområde eller problemfelt slik det blir aksentuert i ulike teoretiske fremstillinger gjennom historien.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter LIT2000.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til litteraturhistorie og hovedverker i nordisk og europeisk litteratur. Pensumlitteraturen vil i hovedsak være på nordiske språk og engelsk.

Undervisning

Kurset vil strekke seg over ett semester med 2 timer per uke i 15 uker, organisert dels som forelesninger og dels som seminarer. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i form av seminarinnlegg.

Studenten leverer to kvalifiseringsoppgaver underveis á maks 2500 ord som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret ved faglærer og oppnevnt sensor. Gradert karakterskala benyttes.

Eksamen forutsettes avlagt i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke kan avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må ta kontakt med eksamenskonsulenten.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)