Dette emnet er nedlagt

NOR2323 – Epokestudium: Mellomkrigstid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen vil hovedsaklig rette seg mot kulturkampen i 1930-årene. Ettersom seminaret er et epokestudium, vil det bli lagt vekt på litteraturhistoriske og allmennkulturelle aspekter, men med hovedvekt på striden mellom de kulturradikale og de konservative kreftene i perioden. To aspekter vil særlig bli belyst: partenes forhold til modernismen og til psykoanalysen. Det vil derfor inngå noe teorilitteratur om disse to feltene i kurset. Et utvalg representative verker som inkluderer ulike sjangrer vil bli gjennomgått, bl.a. av Rolf Jacobsen, Aksel Sandemose, Nordahl Grieg og Sigrid Undset.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om en epokes stilmessige og temamessige særtrekk, og lærer å plassere disse i en større kulturell sammenheng. Videre oppøves evnen til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til BA-programmet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet. Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeoppgave i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (ca. 18.400 tegn uten mellomrom).

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres i undertegnet stand, både ved innlevering av kvalifiseringsoppgavene og eksamensoppgaven.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Vår 2006

Høst 2004

Emne innen emneserien Epokestudium NOR2320.

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)