Dette emnet er nedlagt

NOR2324 – Epokestudium: Det nasjonale og det postnasjonale. Norsk litteratur 1800 til 2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret tar for seg nasjonalitet som tema i norsk litteratur på 1800- og 1900-tallet. I deler av denne perioden har den litterære institusjonen sett på ”nasjonsbygging” som en av sine helt sentrale oppgaver. Men i hele perioden utkommer det litterære tekster som på ulike måter tematiserer nasjonens problemer og oppgaver kulturelt og politisk.Et utvalg norske tekster – både skjønnlitteratur og sakprosa – vil bli studert i forhold til nyere nasjonalisme-teori. Målet for kurset er å skjelne viktige variabler innen nasjonalisme-teoretisk tankegods i den norske litteraturen. Aktuelle forfatterskap – noen i kortere tekstutdrag: Wergeland, Monrad, Jørgen Moe, Ibsen, Bjørnson, Aasen, Vinje, Garborg, Kinck, Hoel, Nedreaas, Fløgstad, Hoem, Kjærstad. Aktuelle nasjonalismeteoretikere: Ernest Gellner, Anthony Smith, Benedict Anderson.

Hvert av emnene i emneserien NOR2321-29 konsentrerer seg om en avgrenset litterær epoke, f.eks. opplysningstiden, det moderne gjennombrudd, 1930-årene eller 1990-årene. Ulike genrer vil bli trukket inn, og tekstene vil bli studert i lys av internasjonale litterære strømninger og av øvrige kulturelle forhold, samt relevante samfunnsforhold.

Pensum består av 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om en epokes stilmessige og temamessige særtrekk, og lærer å plassere disse i en større kulturell sammenheng. Videre oppøves evnen til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet. Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn uten mellomrom), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer. Målform: Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke greier å avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2005

Emne innenfor emneserien NOR2320 Epokestudium .

Eksamen

Samme semester som det tilbys undervisning i emnet.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)