Dette emnet er nedlagt

NOR2345 – Sjangerstudium: Novellekunst fra 1980 til i dag. Norske samtidsnoveller

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR2341-49 konsentrerer seg om en av hovedsjangerene drama, lyrikk, narrative tekster, eller om blandingssjangerer som selvbiografier, dagbøker og brev.

Våren 2006 undervises det i norske noveller, med sterk dreining mot perioden 1980 til i dag. Enkelte, mer klassiske tekster trekkes inn som sjangerhistorisk bakgrunn. Tekstene studeres især ut fra nyere novelleteori, med implikasjoner for sjangerens spesielle muligheter til å utrykke og tolke en moderne erfaring. Det er især sjangerens mest etablerte representanter som tas opp, f.eks. K. Askildsen, H. Herbjørnsrud, Ø. Lønn, L. Saabye Christensen, men også eksempler på fersk, mer eksperimentell novellekunst tas med, f.eks. Merethe Lindstrøm, Beate Grimsrud, Terje Holtet Larsen.

Studentene leser novelletekster svarende til 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for sjangeren. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskaper om sjangersærtrekk og om sjangerens utvikling gjennom tidene, i tillegg til å fordype seg i en rekke verker ut fra et sjangermessig perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever en viss litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke med en innlagt lese- og oppgaveuke, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer. Den leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Emne innenfor emneserien Sjangerstudium NOR2340 (NOR2341-2349).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk