Dette emnet er nedlagt

NOR2364 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Henrik Ibsen til Trond Giske

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR2361-69 tar for seg et utvalg litterære tekster fra det nordiske språkområdet som samler seg omkring felles motiver og tematikk (f.eks. natur, nasjon, gudsforhold, kjærlighet, kjønnsroller) og et utvalg relevant teori og sekundærlitteratur. Tekstene vil bli studert under ulike synsvinkler (retorisk, poetologisk, litteratur- og idéhistorisk).

Våren 2005 gis emnet "Politisk litteratur fra Henrik Ibsen til Trond Giske". Emnet vil ta opp politisk litteratur i vid forstand, fra litteratur som tar opp politiske spørsmål i streng forstand til litteratur som diskuterer muligheten for en politisk kunst overhodet. Litteraturbegrepet vil også forstås i vid mening, fra den tradisjonelle skjønnlitteratur til den departementale sakprosa. Emnet vil ha et historisk forløp fra 1880-årene til i dag, men med særlig vekt på nyere litteratur. De teoretiske innfallsvinkler vil variere fra klassikere innenfor ideologikritikken til diskursanalyse og dagens diskusjon omkring samfunnskritikk ”after theory”.

Pensum består av 5-6 skjønnlitterære verk og 200-300 sider teori. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for vårsemesteret.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i litteraturens skiftende oppfatninger av sentrale motiver og temaer, utvidelse av den tekstanalytiske kompetanse, generell fordypning i og problematisering av grunnleggende emner i litteraturforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av faglærer. Målform: Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke greier å avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2005

Emne innenfor emneserien Motiv- og temastudium NOR2360 (NOR2361-2369).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk