Dette emnet er nedlagt

NOR4328 – Epokestudium 3: Mellomkrigstid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4326-29 konsentrerer seg om en avgrenset litterær epoke, f.eks. opplysningstiden, det moderne gjennombrudd, 1930-årene eller 1990-årene. Ulike genrer vil bli trukket inn, og tekstene vil bli studert i lys av internasjonale litterære strømninger og av øvrige kulturelle forhold, samt relevante samfunnsforhold. Våren 2006 undervises det i Mellomkrigstid, med hovedvekt på kulturkampen i 1930-årene. Ettersom seminaret er et epokestudium, vil det bli lagt vekt på litteraturhistoriske og allmennkulturelle aspekter, men med hovedvekt på striden mellom de kulturradikale og de konservative kreftene i perioden. To aspekter vil særlig bli belyst: partenes forhold til modernismen og til psykoanalysen. Det vil derfor inngå noe teorilitteratur om disse to feltene i kurset. Et utvalg representative verker som inkluderer ulike sjangrer vil bli gjennomgått, bl.a. av Rolf Jacobsen, Aksel Sandemose, Nordahl Grieg og Sigrid Undset. Emnet finnes også i en 10-poengs versjon med kode NOR4323, med mindre pensum. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om en epokes stilmessige og temamessige særtrekk, og lærer å plassere disse i en større kulturell sammenheng. Videre oppøves evnen til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til MA-programmet i litteraturstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode. Studentene må kunne lese faglitteratur på skandinaviske språk og på engelsk.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Forelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Epokestudium (NOR4326-4329). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)