Dette emnet er nedlagt

NOR4343 – Sjangerstudium 2: Postkoloniale reiser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4341-45 konsentrerer seg om en av hovedsjangrene drama, lyrikk, narrative tekster, eller om blandingssjangrer som selvbiografier, dagbøker og brev. Pensum vil bestå av et variert utvalg tekster fra ulike perioder samt litteraturhistoriske oversikter, sjangerteori og sekundærlitteratur knyttet til verkene som legges opp. Emnet finnes også i en 20-poengsversjon med kode NOR4348. Undervisningen er felles for de to kursene, men pensum er større for NOR4348. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Kurset tar for seg skjønnlitterære reiseskildringer skrevet av danske og norske forfattere fra og med det 20. århundre. Som tittelen signaliserer, skal denne litteraturen studeres i lys av postkolonial teori, hvor møtet med den kulturelt “andre” settes i fokus. Hva oppnår de reisende ved å forlate Europa? Hva bruker de den eksotiske eller primitive “andre” til? Disse spørsmål stiller vi til machomenn og -kvinner som Johs. V. Jensen og Karen Blixen, så vel som til deres følsomme, selvreflekterende motstykker senere i århundredet som for eksempel Axel Jensen, Carsten Jensen og Siri Meyer. Sist, men ikke minst, skal vi undersøke parodien og den postmoderne, postnasjonale reaksjon slik vi finner den hos Erlend Loe.

Reiselitteratur er en hybrid sjanger, og estetisk skal vi undersøke hvordan den plasserer seg mellom fakta og fiksjon med vekt på dens (manglende) avgrensning mot selvbiografien og romanen. Kurset legger opp til en diskusjon av postkolonial teori og sjangerteori og til en sammenlikning av et tema (møtet med den kulturelt ”andre”) i forhold til historiske, geografiske og kjønnsmessige utviklinger og variasjoner.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg inngående kunnskaper om sjangersærtrekk og om sjangerens utvikling gjennom tidene, i tillegg til å fordype seg i en rekke verker ut fra et sjangermessig perspektiv. Videre oppøver de sin evne til å formulere seg skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå. Studenter på program for litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet vil bli prioritert. Emnet krever en viss litteraturhistorisk oversikt og kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Undervisning

Seminar med 3 undervisningstimer per uke og innlagte skrive-, lese- og veiledningsuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2005

Høst 2004

Emne innenfor emneserien Sjangerstudium (NOR4340).

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)