Dette emnet er nedlagt

NOR4369 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Ibsen til Giske

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien NOR4366-69 tar for seg et utvalg litterære tekster fra det nordiske språkområdet som samler seg omkring felles motiver og tematikk (f.eks. natur, nasjon, gudsforhold, kjærlighet, kjønnsroller) og et utvalg relevant teori og sekundærlitteratur. Tekstene vil bli studert under ulike synsvinkler (retorisk, poetologisk, litteratur- og idéhistorisk).

Våren 2005 gis emnet "Politisk litteratur fra Henrik Ibsen til Trond Giske". Emnet vil ta opp politisk litteratur i vid forstand, fra litteratur som tar opp politiske spørsmål i streng forstand til litteratur som diskuterer muligheten for en politisk kunst overhodet. Litteraturbegrepet vil også forstås i vid mening, fra den tradisjonelle skjønnlitteratur til den departementale sakprosa. Emnet vil ha et historisk forløp fra 1880-årene til i dag, men med særlig vekt på nyere litteratur. De teoretiske innfallsvinkler vil variere fra klassikere innenfor ideologikritikken til diskursanalyse og dagens diskusjon omkring samfunnskritikk ”after theory”. Emnet finnes også i en 10 studiepoengsvariant: NOR4364 – Motiv- og temastudium: Politisk litteratur fra Henrik Ibsen til Trond Giske (nedlagt).

Studentene leser 8-10 skjønnlitterære verk og 200-400 sider teori. Pensum inkluderer dessuten sekundærlitteratur, sjangerteori, litteraturteori og litteraturhistoriske fremstillinger relevante for forfatterskapet. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i litteraturens skiftende oppfatninger av sentrale motiver og temaer, utvidelse av den tekstanalytiske kompetanse, generell fordypning i og problematisering av grunnleggende emner i litteraturforskningen.

  Opptak og adgangsregulering

  Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

  Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

  Forkunnskaper

  Obligatoriske forkunnskaper

  Opptak til masterprogrammet i litteraturstudier eller Lektor- og adjunktprogrammet. Andre kulturfaglige studieretninger, for eksempel mediekunnskap eller kunsthistorie, er også aktuelle.

  Undervisning

  Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

  Eksamen

  Eksamen består av en prøveforelesning på 30 minutter. Emnet for forelesningen gis individuelt 9 virkedager før den skal holdes i slutten av semesteret. Prøveforelesningen vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

  Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke greier å avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Master

  Undervisning

  Hver vår tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Motiv- og temastudium (NOR4366-4369). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av høstsemesteret før.

  Eksamen

  Samme semester som undervisningen gis.

  Undervisningsspråk

  Norsk