Dette emnet er erstattet av NORA0120 – Intermediate Norwegian, Level II.

NORINT0120BK – Betalingskurs i norsk språk, trinn 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går siste gang våren 2012, men videreføres fra høsten 2012 som NORA0120 - Intermediate Norwegian, Level II

NORINT0120BK er for utenlandske akademikere som allerede har noen ferdigheter og kunnskaper fra NORINT0110 eller tilsvarende.

I undervisningen legges det stor vekt på studentenes muntlige aktivitet, både når det gjelder å forstå og å snakke. Studentene skal bygge videre på grunnleggende grammatikk og i tillegg få kjennskap til variasjoner i språket,idiomatikk og logiske relasjoner. De skal vise at de kan bruke disse kunnskapene når de skriver. Temaer og vokabular er fra tekster relatert til norsk kultur, aktuelle temaer fra norsk samfunnsliv og fra studiesituasjonen.


Dette er et ferdighetsemne med avsluttende eksamen.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne forstå enkle, muntlige framstillinger og enkle autentiske tekster om temaene som er behandlet i undervisningen. De skal kunne samtale om disse temaene og ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger i samtaler. De skal kunne skrive om temaer som er behandlet på emnet, og gi uttrykk for meninger om konkrete problemstillinger knyttet til temaene. Studentenes skal uttrykke seg så godt muntlig og skriftlig at det ikke hindrer kommunikasjon.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for personer som har gyldig oppholdstillatelse i Norge og som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har generell studiekompetanse med unntak av språkkravet i norsk og at de har bestått NORINT0110BK eller tilsvarende med karakteren D eller bedre, både i muntlig og i skriftlig. Personer som har gått på norskkurs andre steder enn ved UiO må avlegge en plasseringsprøve (ved UiO).

Undervisning

Kurset strekker seg over ett semester med 14 undervisningsuker à 6 timer. Totalt 84 timer. Innlevering av skriftlige oppgaver hver uke.
Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.


OBS! Fremmøtekrav på 75% av kurset.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Oppgavene rettes og vurderes av faglærer, som også vurderer studentenes deltakelse og muntlige prestasjoner i klassen. Avsluttende skriftlig 3-timers prøve som karaktersettes med bokstavkarakterer A-F og en avsluttende muntlig prøve som også karaktersettes med bokstavkarakter A-F. Hver del teller 50% av samlet karakter, og begge deler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 20 studenter per klasse. Antall klasser varierer hvert semester.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Tilbys ikke fra våren 2013

Eksamen

Tilbys ikke fra våren 2013

Undervisningsspråk

Norsk