Dette emnet er nedlagt

ENG0101 – Innsikt og ferdighet i skriftlig engelsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i praktisk engelsk grammatikk og litt av begrepsapparatet som brukes for å snakke om språket; særdrag ved ulike teksttyper (både litterære og ikke-litterære sjangere), språklig begrep som er nyttig for litteraturstudiet, praktisk essayskriving, vokabularbygging og hjelpemidler for dette.

Hva lærer du?

Målet er å heve studentenes bevissthet om engelsk slik at de blir i stand til å lese, forstå og beskrive ulike sjangrer; til å skrive riktig, klar og variert engelsk; og til å bygge opp velstrukturerte og overbevisende tekster, spesielt akademiske essay. Kurset har altså både en innsiktskomponent og en ferdighetskomponent.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter generell studiekompetanse. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig såvel som muntlig.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med 3 timer per uke. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om emner som dreier seg om kursets innhold. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.

Eksamen

I løpet av kurset skal hver student levere inn to mindre, skriftlige arbeider. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at disse er levert innen en frist satt av gruppelærer og godkjent senest 2 uker før eksamen. Sluttvurderingen baseres på en 4-timers skriftlig skoleeksamen. Prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet blir undervist i sin nåværende form (ENG0101) siste gang våren 2005, men vil i sin nye versjon ( ENG1111 – The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction (nedlagt) )fortsette å gå både vår og høst. Emnet er stort sett det samme, men har fra høsten 2005 fått ny emnekode.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk