Dette emnet er nedlagt

ENG4328 – Literature and Censorship

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler sensurens rolle i forhold til litteratur og teater, med fokus på noen eksempler fra britisk litteratur. Vi vil gjøre oss kjent med noen teoretiske og historiske arbeider om sensur, samt lovgivning, litterær kritikk og andre diskurser som kan relateres til reguleringen av litteraturens område. Vi vil undersøke primærtekstene med blikk både for de tekstinterne og teksteksterne faktorer som ga dem problemer i forhold til sensuren. Hovedfokuset vil være på perioden 1880-1930, men vi vil bevege oss fram til 1960-tallet i våre diskusjoner av Lawrence og av teatersensuren.

Hva lærer du?

Å utvikle en bevissthet om de institusjonelle forholds betydning for produksjonen og resepsjonen av litterære verk. Å utvikle en bevissthet om bokas særegenheter som medium. Å få kjennskap til noen av sensurens historiske funksjoner. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster og deres kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 3 studenter, maksimum 15. Studenter som er tatt opp til masterprogram for litteraturstudier (engelskspråklig linje), vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, til sammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen gjennom hele kurset.

Eksamen

Studenten vil ha ett muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en semesteroppgave på 10 standardsider, som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Semesteroppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2004

Eksamen

Høsten 2004

Undervisningsspråk

Engelsk