Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i satirens ulike virkemidler og genremessige uttrykk i den engelskspråklige litteraturens historie.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg gode kunnskaper om ulike satiriske tekster, og lære seg å utforske tekstene i lys av sekundærlitteraturen omkring satire. Studentene skal utvikle gode evner til tekstanalyse og til å opparbeide tekstforståelse i forhold til den kulturelle og samfunnsmessige konteksten som teksten er skrevet inn i.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig såvel som muntlig.

Overlappende emner

Emnet overlapper med ENG2331 – Satire (nedlagt).

Undervisning

Kurset undervises gjennom hele semesteret med 2 undervisningstimer per uke.

Eksamen

Studentene skal levere en semesteroppgave på 10 standardsider. Underveis gis det tilbakemelding på et utkast levert innen gitt frist. Vurderingen baseres på dette arbeidet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2005

Eksamen

Høst 2005

Undervisningsspråk

Engelsk