Dette emnet er nedlagt

EST4003 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaveseminaret skal forberede studentene på å skrive en masteroppgave innen Estetiske studier. For det første vil studentene få innsikt i metodologiske spørsmål og tverrestetiske problemstillinger. For det andre vil studentene få veiledning i å formulere en problemstilling og utvikle en prosjektbeskrivelse i henhold til vitenskapelige krav og konvensjoner. Godkjent prosjektbeskrivelse er hovedmålet med emnet.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet har du

  • fått økt forståelse av tverrestetiske problemstillinger og utviklet din evne til å formulere og arbeide med slike problemstillinger
  • fått økt forståelse for akademisk skriving
  • tilegnet deg kunnskaper om vitenskapelige tekster og vitenskapelig metode
  • styrket evnen til å utvikle et selvstendig prosjekt innenfor estetiske fag
  • fått ferdigheter i informasjons- og litteratursøk i sentrale databaser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er bare for studenter med opptak på masterprogrammet i estetiske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i Estetiske studier eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (nedlagt)

Undervisning

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.

Undervisningen er delt opp i to bolker: 1) Ukentlig seminar i seks dobbelttimer tidlig i semesteret, med fokus på tverrestetiske problemstillinger og metode. 2) To heldagsseminarer i semesterets annen halvdel, med fokus på prosjektbeskrivelsen. Hver student skal ved første samling presentere en prosjektidé, og ved annen samling presentere utkast til prosjektbeskrivelse. Både prosjektidé og utkast til prosjektbeskrivelse vil bli kommentert av medstudenter og faglærer, og skal revideres i henhold til disse innspillene før den endelige prosjektbeskrivelsen leveres til godkjenning. Det forventes at studentene aktivt responderer på utkast presentert av medstudenter.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Godkjent utkast til prosjektbeskrivelse og obligatorisk oppmøte. Ved fravær pga. sykdom må det fremlegges legeattest. Hvis du ikke har anledning til å delta på seminaret, for eksempel på grunn av utenlandsopphold, må du sende eksamenskonsulenten en skriftlig begrunnet søknad om fritak fra oppmøteplikten. Hvis fritak innvilges kan du delta i undervisningen via Fronter. Etter at fritak er gitt må studenten ta kontakt med faglærer for emnet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe. Mappen består av to deler:

1) En skriftlig oppgave på 2-4 sider (à 2300 tegn) som tar utgangspunkt i pensumtekstene, for eksempel presentasjon av en artikkel eller diskusjon av en problemstilling. Tema avtales med faglærer. Oppgaven leveres til fastsatt dato midt i semesteret og må godkjennes av faglærer før levering av prosjektbeskrivelsen.

2) Egen prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (à 2300 tegn). Det er formulert spesifikke krav til prosjektbeskrivelsens utforming. Se: Hvordan arbeide tverrestetisk? - Veiledning til studenter. Prosjektbeskrivelse vurderes som bestått eller ikke bestått av Studieretningsrådet for Estetiske studier.

Mappen skal utformes i henhold til gitte normer.

Prosjektbeskrivelsen leveres i Fronter i slutten av semesteret. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk