EST4390 – Tverrestetisk masteroppgave – allmenn litteraturvitenskap

Kort om emnet

Masteroppgavens emne skal relatere en problemstilling til estetisk teori. Problemstillingen kan enten være felles for to estetiske fagfelt (allmenn litteraturvitenskap og fordypningsfag 2 i bachelor-graden), eller den kan være fagspesifikk (fra allmenn litteraturvitenskap). Studenten får sin veileder fra fagmiljøet i allmenn litteraturvitenskap.

Oppgaven kan være en monografi eller en samling mindre selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling. Omfanget på oppgaven skal være 80–100 sider.

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid etter vitenskapelige idealer.

Informasjon om masterstudier ved Det humanistiske fakultet.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven gir fordypet innsikt i et avgrenset estetisk og teoretisk emne. Det gir studenten praktisk erfaring med, og en dypere forståelse av, hvilke utfordringer estetisk forskning byr på. Masteroppgaven gir studenten trening i å håndtere et stort og sammensatt empirisk materiale over lengre tid. Den utvikler studentens evner til å tenke analytisk og bruke språket presist.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap, studieretning estetiske studier, fordypning allmenn litteraturvitenskap.

Undervisning

Det avholdes et obligatorisk oppfølgingsseminar på to timer i vårsemesteret. Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i andre semester av masterstudiet, men er i hovedsak lagt til tredje og fjerde semester.

Det er ingen ordinær undervisning i emnet. Etter at du har inngått veiledningskontrakt med en veileder, får du individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Når du starter veiledningen, fyller du og veileder ut veiledningsavtalen og leverer ett eksemplar til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet, og veiledningsavtalen må være godkjent før du kan levere masteroppgaven.

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016.

Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i ca. 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Nærmere informasjon om frister, utsettelse og levering av masteroppgaven ved ILOS.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men andre skandinaviske språk, engelsk, tysk eller fransk aksepteres også.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for EST4390.

Sensorveiledning for master uten muntlig.

Sensorveiledning for master med muntlig.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Individuell veiledning.

Eksamen

Vår og høst