Dette emnet er nedlagt

FRA4304 – Poetikkhistorie i fransk perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et studium av de litterære grunnsyn som har dominert i Frankrike fra renessansen av og av et utvalg av de antikke tekster som tradisjonelt har spilt en stor rolle for de franske teoretikerne.

Hva lærer du?

Studentene skal lese et utvalg sentrale franske litteraturteoretiske tekster fra renessansen til vår tid og dessuten et utvalg relevante tekster fra antikken (fortrinnsvis Platon, Aristoteles, Horats, pseudo-Longinus). De skal slik få en oversikt over hvilke litteratursyn som har vært rådende i den franske tradisjonen og utvikle evnen til selvstendig tenkning om litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En fransk studieretning fra et bachelorprogram.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen gis i første del av semesteret (tolv uker) i form av forelesninger. Deretter blir det en pause på to uker. Etter pausen blir det arrangert et seminar der hver student skal holde et muntlig innlegg på 30-40 minutter som enten behandler en rent litteraturteoretisk problemstilling fra tekstene som er behandlet i forlesninger eller sammenholder deler av det teoretiske stoffet med bestemte litterære verk. Studenter på litteraturprogrammet kan gjerne ta for seg en problemstilling i tilknytning til oppgaven. Varigheten på seminaret avhenger av antall studenter. Etter seminaret avholdes en muntlig eksamen på 30-40 minutter.

Eksamen

Studentens innsats under seminaret (eget innlegg, evne til å reagere på kritikk og kommentarer til dette innlegget og deltagelse i diskusjon av andre innlegg) skal vurderes av faglærer til bestått eller ikke bestått. Dersom innsatsen blir vurdert til bestått, skal studenten gå opp til en muntlig avsluttende eksamen. På grunnlag av denne eksamen gis det en bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang vår 2005

Eksamen

Vår 2005

Undervisningsspråk

Fransk