FRA4309 – Idéologie et littérature française

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir ei innføring i forholdet mellom ideologi og litterær verksemd med varierande tema og tekstar. Studentane lærer om forskjellige tilnærmingar til samfunn og litteratur, og vert medvitne kva rolle ideologi kan spele, både i utforminga og i forståinga av litterære tekstar. Tekstar frå ein eller fleire franske forfattarar vil bli vektlagt i undervisninga.

Hausten 2020:  Poésie et modernité aux XIXème et XXème siècles

Våren 2018: Ideologi og litterær omsetting.

Kva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • forklare kva for ei rolle ideologi speler i utforminga og forståinga av litterære tekstar
  • drøfte utvalde litterære verk og sjangrar knytte til ulike ideologiar, litterære periodar, sosial og historisk kontekst
  • tolke utvalde litterære tekstar frå ein ideologisk medviten ståstad
  • nytte eit omgrepsapparat for å skildre ideologisk basert litteraturfortolking

Sjå tematekst for hausten 2020 for læringsmål som gjeld i tillegg for hausten 2020.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Viss du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram.

Undervisning

Undervisninga består av ein dobbelttime seminar i 10 veker. Det er obligatorisk å levere inn eit førsteutkast på semesteroppgåva, og det er venta at studentane deltek aktivt i undervisninga.

Eksamen

Eksamensforma på emnet er ei semesteroppgåve på 9 -12 sider (à 2300 teikn utan mellomrom). Tema for oppgåva vert bestemt av studenten i samråd med faglærar. Oppgåva må innehalde kjeldetilvisningar og bibliografi.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Haust 2020

Vår 2018

Eksamen

Haust 2020

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk og fransk