Dette emnet er nedlagt

FRA4321 – Paris, fin de siècle (ca. 1870-1900)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg ulike uttrykk for den franske ”esprit fin de siècle”. Tekstgrunnlag: den ”ekspresjonistiske” Flaubert i Trois contes (1877) og Prousts ”dekadente” tekstsamling Les Plaisirs et les jours (1896). Proust eksperimenterer her med et mangfold av datidens estetiske -ismer, bl.a. impresjonisme, japonismer, symbolismer.

Hva lærer du?

Tekstene leses som en tolkning av sosiokulturelle og estetiske uttrykk i en gitt periode. Det blir lagt stor vekt på å styrke tekstforståelsen, og dermed står tekstarbeid sentralt. Gjennom studiet skal studentene kunne utvide sine kunnskaper om idémessige brytninger, konflikter og motsetninger i fransk fin de siècle, som er grunnleggende for kunnskapen om den moderne franske kultur (jf. Walter Benjamin).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper

Undervisning

Det gis 3 t undervisning pr. uke i 14 uker. Det legges inn en undervisningsfri periode på 14 dager. Hver student skal holde en prøeveforelesning (ca 45 minutter) over et gitt tema, der deler av det teoretiske stoffet sammenholdes med de litterære tekstene som er behandlet. Prøveforelesning holdes i undervisningsuke 16.

Eksamen

Studentenes prøveforelesning vurderes med bokstavkarakter. Manuskript for prøveforelesningen må leveres inn etter at forelesningen er avholdt. Vurderingen baseres i all hovedsak på den muntlige prestasjonen ved prøveforelesningen; det innleverte manuskriptet brukes for å kunne gi en mer detaljert bedømmelse av hvorvidt prøveforelesningen er et selvstendig arbeid.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2004

Eksamen

Høst 2004

Undervisningsspråk

Fransk