Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir

  • ei innføring i årsakene til Algerie-krigen,
  • ei oversikt over dei ulike fasane i krigen,
  • ei framstilling av den politiske utviklinga i sjølve Frankrike medan krigen gjekk på,
  • av mobiliseringa for og imot krigen på eit moralsk og ideologisk grunnlag,
  • og av prosessen som førte fram til at Algerie vart sjølvstendig og krigen vart avslutta.

Hva lærer du?

Du skal få ei djupare teoretisk og analytisk forståing av

  • kva som førte til at Algerie-krigen braut ut,
  • korleis ein kan setje denne krigen inn i den franske avkoloniseringsprosessen,
  • kva for følgjer krigen fekk for Frankrike politisk og på andre måtar,
  • og kvifor Algerie-krigen framleis vekkjer sterke kjensler til live i Frankrike.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning Frankrike-studier eller et annet relevant masterprogram som godkjenner emnet som del av studiet. Dispensasjon for krav om 40 studiepoeng i fransk kan gis etter søknad.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2510 – Algerie-krigen (nedlagt)

Undervisning

Ein dobbelttime i veka (førelesingar og/eller seminar) i fjorten veker fordelte over heile semesteret. Om mogleg blir det sett av undervisningsfrie periodar til oppgåveskriving.

Eksamen

Innlevering av ei oppgåve på åtte-ti normalsider (à 2300 teikn utan mellomrom) som byggjer på fellespensum og eit særpensum. Oppgåva får ein bokstavkarakter.

Oppgåva leverer du i Fronter. Meir informasjon om eksamensinnlevering

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2007

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2007

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk