Dette emnet er nedlagt

LIT2326 – Litterært fordypningsemne, epokestudium: Modernisme

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emneserien LIT2321-39 tilbyr varierende fordypningsstudium i en litterær epoke (antikken, middelalderen, renessansen, barokken, klassisismen, opplysningstiden, romantikken, realismen, modernismen, postmodernismen).

Våren 2007 er temaet for epokestudiet modernismen. Ordet modernisme gir klare signaler om noe nytt, selv om det henviser til mange og til dels ulike retninger og uttrykk. For at begrepet skal kunne fungere som periodebetegnelse, skal det her i hovedsak benyttes om tiden 1890-1940, med særlig vekt på årene 1910-1930, den såkalte høymodernismen. Med utgangspunkt i tekster av blant annet T.S. Eliot, Woolf og Proust vil vi diskutere modernismen i et historisk og tverrestetisk perspektiv, og vi vil se på både periodens selvforståelse og resepsjonshistorien.

Pensum består av litterære tekster tilsvarende 5-6 verk hentet fra minst to språkområder og fra mer enn én sjanger samt et utvalg litteraturhistoriske fremstillinger, sekundærlitteratur og litteraturhistoriografisk refleksjon tilsvarende 300-400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet kunnskap om den aktuelle epoken og elementær kjennskap til litteraturhistoriografiske problemstillinger. I tillegg oppøves tekstanalytisk kompetanse, skriftlig formidling av et emne og bruk av IKT.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg/kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

20 studiepoeng i litterære emner samt LIT2000 Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer må være avlagt på forhånd. Andre tilsvarende kunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten. Studenter med opptak på Årsenheten i allmenn litteratur kan ta emnet samtidig med LIT2000.

Undervisning

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Hver student skal holde minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret (ca 10 minutter) eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg for eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT.

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet (det muntlige eller skriftlige innlegget, se ovenfor) må være godkjent av faglærer til fastsatt tid for at kandidaten skal kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen består av en semesteroppgave på ca 9 sider à 2300 tegn uten mellomrom. I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer. I siste halvdel av semesteret gis flere tema som studentene kan velge blant. Semesteroppgaven skal aktivere andre deler av pensum enn dem studenten har forholdt seg til i innlegget sitt.

Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet gis bare i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk)