Dette emnet er nedlagt

LIT4353 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4341-59 er et litterært emne som kan hentes fra én spesifikk periode i litteraturhistorien, eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært korpus, kan emnestudiet slik være historisk eller systematisk.

Høsten 2007 gis emnet Modernitet og erindring. Moderniteten og dens store historiske rystelser har medført nye erindringsformer og nye måter å forholde seg til fortiden på. Derfor har også erindring vært et tilbakevendende tema innenfor modernismen og senmodernismen, og spørsmålet om språkets og litteraturens mulighet og evne til å erindre har vært tematisert i mange tekster og kontekster. På seminaret vil vi ta for oss erindringsproblematikken slik den kommer til uttrykk hos noen sentrale forfattere og teoretikere i det 20. århundret. Vi vil bl.a. se på tekster av Proust, Bergson, Benjamin, Beckett, Duras og Sebald, men også av en 1800-tallspoet som Baudelaire.

Emnet finnes også i en 20-studiepoengsversjon med kode LIT4373

Pensum består av 5-6 litterære verk og 300-400 sider teori. (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.) Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i et spesifikt litterært emne, som åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 20-studiepoengsversjonen av emnet med kode LIT4373

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum. Undervisningen er felles med 20- studiepoengsemnet LIT4373

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, har anledning til å gå på kurs hos Student-IT.


Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Semesteroppgaven skal være ca. 9 sider à 2300 tegn uten mellomrom.


Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. "Les her": http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet kan kun avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk