Dette emnet er nedlagt

NORAM2503 – American politics, institutions, geography, economic system

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset tar for seg forskjellige viktige sider ved forståelsen av amerikansk kultur og samfunnsliv, slik de er summert opp i modulens navn. I den geografiske delen blir det fokusert på regionale forskjeller og særegenheter for å vise grunnlaget for mangfoldet i den amerikanske virkelighet. Politikkdelen prøver å formidle de viktigste trekkene ved et ofte svært spesielt amerikansk system, samtidig med at man også søker å anlegge et komparativt perspektiv i relasjon til globale (og spesielt norske) forhold. Det fokuseres også på viktige sider ved amerikanernes selvforståelse, både med utgangspunkt i kapitalismen som økonomisk system og som ideologi i videre forstand. Kurset tar også opp metodeproblemer knyttet til debatten omkring "American Studies" i fortid og nåtid. Det legges spesiell vekt på de sidene ved alle disse emnene som har størst betydning for forståelsen av USA som internasjonal stormakt i dagens globale samfunn.

Hva lærer du?

Studentene skal få en best mulig innsikt i betydningen av disse faktorene for en forståelse av amerikansk kultur og samfunnsliv i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet kan tas som første kurs. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

Forelesning/seminar i to timer (1 dobbelttime) pr. uke i ett semester, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.

Eksamen

Studentene skal levere ett godkjent essay på 5 standardsider over et oppgitt emne innen en fastsatt frist. Vurderingen baseres på en 4-timers skriftlig eksamen som bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk: engelsk eller norsk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet går siste gang våren 2005 og blir erstattet av NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system (nedlagt).

Eksamen

Emnet går siste gang våren 2005 og blir erstattet av NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system (nedlagt).

Undervisningsspråk

Engelsk