Dette emnet er nedlagt

NORAM1503 – American politics, institutions, geography, economic system

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset tar for seg forskjellige viktige sider ved forståelsen av amerikansk kultur og samfunnsliv, slik de er summert opp i modulens navn. I den geografiske delen blir det fokusert på regionale forskjeller og særegenheter for å vise grunnlaget for mangfoldet i den amerikanske virkelighet. Politikkdelen prøver å formidle de viktigste trekkene ved et ofte svært spesielt amerikansk system, samtidig med at man også søker å anlegge et komparativt perspektiv i relasjon til globale (og spesielt norske) forhold. Det fokuseres også på viktige sider ved amerikanernes selvforståelse, både med utgangspunkt i kapitalismen som økonomisk system og som ideologi i videre forstand. Kurset tar også opp metodeproblemer knyttet til debatten omkring "American Studies" i fortid og nåtid. Det legges spesiell vekt på de sidene ved alle disse emnene som har størst betydning for forståelsen av USA som internasjonal stormakt i dagens globale samfunn.

Hva lærer du?

Studentene skal få en best mulig innsikt i betydningen av disse faktorene for en forståelse av amerikansk kultur og samfunnsliv i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet kan tas som første kurs. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

seminar i to timer (1 dobbelttime) pr. uke i ett semester, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det er obligatorisk oppmøte til seminaret (80%).

Eksamen

Studentene skal levere ett godkjent essay på 5 standardsider over et oppgitt emne innen en fastsatt frist. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Vurderingen baseres på en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/NORAM1503/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Eksamensspråk er engelsk. Studenter som tar dette emnet utenom 80- og 40-grupper i engelsk språk, litteratur eller amerikanske områdestudier kan søke om å få avlegge eksamen på norsk. Dette skjer på skjema som du finner her, med frist 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2009

Emnet vil ikke bli gitt flere ganger.

Eksamen

Vår 2010

Vår 2009

Det vil våren 2010 være mulig å avlegge eksamen i NORAM1503 om du har godkjent obligatorisk aktivitet. Ta kontakt med eksamenskonsulent Nina Lind for mer informasjon.

Undervisningsspråk

Engelsk