Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er basert på et utvalg autentiske spanske dokumenter som er hentet fra aviser, radio, musikk og spanskspråklig litteratur. Dette materialet blir utgangspunkt for analyse av språkbruk og spansk grammatikk, og for ulike oppgaver som utvider ordforråd og uttrykksevne.

Hva lærer du?

Studentene skal forbedre ein egen evne til å forstå og uttrykke seg på spansk skriftlig og muntlig, og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å analysere spansk språkbruk på en reflektert måte og til å videreformidle den.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er beregnet på lærere, og laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Tre år spansk C-språk eller to år B-språk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper, se Læreplan for videregående opplæring. Dersom du er usikker på ditt eget nivå anbefaler vi at du tar en diagnostisk test. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 70 % riktige svar.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1100 – Praktisk spansk

Undervisning

Undervisningen går over 14 uker, til sammen 56 timer. Undervisningen vil bestå av fysiske samlinger på Blindern og nettundervisning.

Undervisningen gis stort sett på spansk. Studenten må regne med å skulle delta aktivt på gruppeundervisningen og bør være godt forberedt til timene.

Studenten skal i løpet av kurset besvare en skriftlig prøve og holde et muntlig innlegg på spansk. Disse to prøvene er kvalifiserende og må være godkjent av faglærer for å kunne fremstille seg til eksamen.

Emnet forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen og krever mye selvstudium.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.


Emnet avsluttes med en 3-dagers skriftlig hjemmeeksamen med vekt på formidling av lærestoff ut fra den modellen som er blitt brukt i undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Høst 2007

Eksamen

Høst 2008

Høst 2007

Undervisningsspråk

I hovedsak spansk