Dette emnet er nedlagt

JOUR3717 – Nettaviser & nettjournalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp 1990-årenes framvekst av journalistiske medier på Internett, og ulike typer publikasjoner på Internett som ligger i grenselandet til det journalistiske.

Emnet går inn på hva som kjennetegner publikasjoner på nettet og den journalistikken som er fremherskende i slike nettmedier.

Emnet tar opp nettets historie, journalistikkens utvikling i samspill med mediene, nettmedienes genre, etiske dilemmaer, deres potensial i forhold til demokrati og den politiske offentlighet, samt deres økonomi.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg oversikt over nettmedier og kunnskap om nettets utvikling og historie. Emnet gir øvelse i både muntlig og skriftlig argumentasjon gjennom aktiv deltagelse i undervisningen og gjennom emneoppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha tilegnet seg grunnleggende analytisk kunnskap og forståelse innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige feltet.

Overlappende emner

Emnet ekvivalerer med det tidligere emnet MEVITM717.

Undervisning

Undervisningen vil gå over 3 mandager i oktober måned og bestå av 2 dobbelt forelesninger hver gang. Forelesningene forutsetter og aktiv deltagelse.

Eksamen

En emneoppgave på ca. 3500 ord. Bedømmes med bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Her vil det bli lagt ut informasjon senere, når emnet gis neste gang.

Eksamen

Her vil det bli lagt ut informasjon senere, når eksamen gis neste gang.

Undervisningsspråk

Norsk