Dette emnet er nedlagt

JOUR4423 – Politisk journalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil rette søkelyset på den politiske journalistikken i medier som ikke lenger har noen direkte eller formell tilknytning til politiske partier og organisasjoner. En sentral problemstilling er medienes dobbeltrolle som arena for politisk opinionskamp og som selvstendig aktør i politiske prosesser. Viktige begreper her er dagsordenmakt og definisjonsmakt. Mens nyhetsmediene tidligere var nært knyttet til partiene, dels til statsmaktene, har de i dag vokst fram til å bli en relativt selvstendig institusjon med stor politisk innflytelse. Samtidig er sentrale mediebedrifter kontrollert av børsnoterte selskaper med profittmål. Hvilke konsekvenser har dette for det politiske demokratiet?

Relasjonene mellom politikere og redaksjoner er beskrevet som en dragkamp om kontroll over de virkelighetsbildene mediene formidler og skaper. Emnet vil både med norske og internasjonale eksempler gi eksempler på hva kampen om tolkningsrammene betyr for den politiske nyhetsjournalistikkens innhold, og ta opp sammenhengen mellom medienes fokuseringseffekter og partienes sakseierskap i bestemte spørsmål. Emnet vil også ta om hvilke mekanismer det er som jevnlig fører til fører til ”flokkdyr”-tendenser i politisk journalistikk. Et annet emne som vil bli drøftet er den politiske ”skandalen” som nyhetsfenomen.

I løpet av emnet vil det også bli lagt vekt på, gjennom aktuelle eksempler, å studere ulike sjangrer i moderne politisk journalistikk som nyhetsartikler, analyser, reportasjer, lederartikler og andre typer kommentarstoff.

Hva lærer du?

Hovedformålet med emnet er at studentene skal få mer kunnskaper og samtidig utvikle sin kritiske bevissthet om den moderne politiske journalistikkens tolkningsrammer og diskurser, definisjonsmakt og fokuseringseffekter.

Et delmål er at studentene skal bli fortrolig med ulike sjangrer og formater i politisk journalistikk og få innsikt i innholdsanalyse av slike tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad eller cand.mag.grad i journalistikk eller medievitenskap eller tilsvarende godkjent utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet vil egne seg spesielt for studenter som er interessert i å fordype seg i temaer knyttet til analyse av nyhetsmedier, makt og demokrati.

Undervisning

Emnet vil bli fordelt på forelesninger, samt seminarer i samarbeid med politiske redaksjoner.

Eksamen

Semesteroppgave. Besvarelsen skal være på inntil 20 sider. Karakterbedømmes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2005

Eksamen

Vår 2005

Undervisningsspråk

Norsk