Dette emnet er nedlagt

MEST3810 – Gruppeprosjekt - medieestetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene deles inn i grupper som i løpet av semesteret skal gjennomføre et teoretisk-analytisk prosjekt innenfor feltet medieestetikk. Tema og medium for gruppeprosjektet er knyttet til den aktuelle faglærers kompetanseområder, og vil variere fra år til år. Gruppene utformer problemstilling for gruppeprosjektet under veiledning og innenfor de tematiske rammene som er lagt av faglærer på forhånd. Studentene står altså ikke fritt til selv å velge tema og medium for gruppeprosjektet. Tema for gruppeprosjektet kunngjøres på programsidene før emnepåmeldingen åpner semesteret før emnet gis.

Hva lærer du?

Studentene trenes i å jobbe med et større analytisk prosjekt i samarbeid med andre, og til å anvende medieestetiske og tekstanalytiske teorier og metoder i forhold til et medieprodukt. Gruppeprosjektet skal oppøve studentenes kritiske og teoretiske refleksjon over medieproduktets tilblivelse, dets mottakelse, språk, virkemidler eller tema. Studentene lærer også aktivt litteratursøk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er adgangsbegrenset. Kun studenter med opptak til program i medievitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

2 års studier innen program i medievitenskap, studieretning i medieestetikk. Studentene må ha god kjennskap til og forståelse av tekstanalytisk teori og metode. Derfor anbefales studentene å ta emnet i slutten av bachelorstudiet, helst i 6. semester.

Undervisning

Studentene skal jobbe med prosjektet i gruppe. Gruppene utformer selv problemstilling. Gruppeprosjektet har en varighet på 14 uker og vil få veiledning underveis av faglærer. Veiledningen med godkjenning av utkast underveis er obligatorisk.

Eksamen

En avhandling/rapport på inntil 50 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Siste gang som egen emnekode vår 2006. Prosjekter med estetisk retning fortsetter deretter under emnekoden MEVIT3810.

Eksamen

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Undervisningsspråk

Norsk