Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette er et valgemne. Bachelorstudenter skal velge to av fire valgemner i 80-gruppa.

Hva vil det si å leve i en virkelighet der vi møter verden gjennom stadig nye skjermer? Enten det gjelder mobilskjermen, VR-briller eller displayet på tredemøllen, kan skjermene påvirke hvordan vi ser og vurderer det som skjer rundt oss.

I dette emnet lærer du om hvordan egenskaper ved ulike typer skjermer påvirker og begrenser vår forståelse av verden. Vi fokuserer på de kulturene og bransjene som skjermene er en del av og deres politikk, estetikk og teknologi.

Emnet oppøver skjermkyndighet ("screen literacy"), det vil si ferdigheter i å analysere og vurdere kritisk skjermbaserte medier, deres innhold og bruk. I tillegg vil du gjennom veiledete individuelle oppgaver gå i dybden på de fagområdene og de skjermbaserte mediene du er mest interessert i.

Dette emnet gir deg ferdigheter som du trenger i arbeidslivet. Emnet introduserer deg også til tema som du kan arbeide videre med på masterprogrammet Screen Cultures eller masterprogrammet i Medier og kommunikasjon.

Hva lærer du?

Kunnskaper

 Når du har bestått emnet kan du:

  • Gjengi grunnleggende trekk ved skjermenes historie, estetikk, teknologi og politikk.
  • Beskrive ulike typer skjermkulturer, deriblant kulturer rundt kinoskjermen, fjernsynsskjermen, datamaskinskjermen og smarttelefonskjermen.

Ferdigheter

Når du har bestått emnet kan du:

  • Selvstendig analysere og fortolke skjermkulturelle medietekster og uttrykk.
  • Vurdere teorier og tilnærminger til å studere skjermkulturer, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.

Generell kompetanse

Når du har bestått emnet kan du:

  • Analysere akademiske, profesjonsmessige og forskningsetiske problemstillinger innenfor fagområdet skjermkulturer.

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er kun for programstudenter Bachelor i medier og kommunikasjon.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics

Undervisning

Undervisningsformen er noen forelesninger, men i hovedsak seminarer. 

Mye av seminarundervisningen består av obligatorisk veiledning i forbindelse med semesteroppgaven.

Obligatorisk aktivitet er kun gyldig i inneværende semester

Emnet samarbeider med Screen Cultures som er et tverrfaglig satsingsområde ved HF-fakultetet.

Eksamen

Eksamensformen er semesteroppgave.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk